Algemene voorwaarden

Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

ROX Escape Experience: de gebruiker van deze algemene voorwaarden:
ROX Escape Experience gevestigd aan Winselingseweg 41 te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 82438374;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen ROX Escape Experience en de kant;
Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met ROX Escape Experience;
Bezoeker: de natuurlijke persoon die deelneemt aan activiteiten en spellen van ROX Escape Experience;
Spel: het spel dat door ROX Escape Experience wordt verzorgd waarbij bezoekers in een team worden opgesloten in een ruimte om vervolgens te proberen binnen de tijd te ontsnappen door puzzels op te lossen;
Activiteit: een activiteit dat door ROX Escape Experience wordt verzorgd waar bezoekers aan deelnemen.
Escape room: de ruimte waar het spel plaatsvindt;
Website: de website www.roxescape.nl die door ROX Escape Experience wordt beheerd en waar de klant een reservering kan plaatsen.

Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Project Escape BV

Handelend onder de naam: ROX Escape Experience

Vestigingsadres: Winselingseweg 41, 6541 AH Nijmegen

Telefoonnummer:  024 – 202 4019

E-mailadres: info@roxescape.nl

KvK-nummer: 82438374

Btw-nummer: NL.8624.71.011.B01

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ROX Escape Experience, hierna te noemen: “ROX Escape Experience”, en een Bezoeker waarop ROX Escape Experience deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ROX Escape Experience, voor de uitvoering waarvan door ROX Escape Experience derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
ROX Escape Experience heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ROX Escape Experience en de Bezoeker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien ROX Escape Experience niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ROX Escape Experience in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Offertes en aanbiedingen
Alle offertes en aanbiedingen van ROX Escape Experience zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
ROX Escape Experience kan niet aan zijn offertes/aanbiedingen/e-mails/nieuwsbrieven worden gehouden indien de Bezoeker redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ROX Escape Experience daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ROX Escape Experience anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht ROX Escape Experience niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
De overeenkomst tussen ROX Escape Experience en de Bezoeker komt tot stand nadat:
De Bezoeker akkoord is gegaan met de offerte van ROX Escape Experience;
De Bezoeker succesvol het reserveringsproces via de website heeft doorlopen; of
De Bezoeker op enige andere wijze, bijvoorbeeld via e-mail of door het invullen van een inschrijfformulier (telefonisch?), uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van ROX Escape Experience.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn of een tijdstip overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn of een fataal tijdstip. Wanneer ROX Escape Experience om zwaarwegende redenen de diensten niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn kan nakomen, zal ROX Escape Experience al het redelijkerwijs mogelijke doen om in overleg met de Klant tot een nieuw tijdstip of nieuwe termijn voor uitvoering van de diensten te komen.
ROX Escape Experience zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. ROX Escape Experience heeft te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatsverplichting.
ROX Escape Experience heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door ROX Escape Experience of door ROX Escape Experience ingeschakelde derden in het kader van de dienstverlening werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Bezoeker of een door de Bezoeker aangewezen locatie, draagt de Bezoeker kosteloos zorg voor de door ROX Escape Experience in redelijkheid gewenste faciliteiten.
De Bezoeker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ROX Escape Experience aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Bezoeker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ROX Escape Experience worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ROX Escape Experience zijn verstrekt, heeft ROX Escape Experience het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Bezoeker in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Bezoeker de gegevens aan ROX Escape Experience ter beschikking heeft gesteld.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Bezoeker, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ROX Escape Experience zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Bezoeker aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ROX Escape Experience gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ROX Escape Experience bevoegde persoon en de Bezoeker akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ROX Escape Experience op en is voor de Bezoeker geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ROX Escape Experience een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Bezoeker in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ROX Escape Experience gehouden is, dan is de Bezoeker aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ROX Escape Experience daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien ROX Escape Experience met de Bezoeker een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is ROX Escape Experience niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Bezoeker in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
ROX Escape Experience heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Annulering, opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Bezoeker kan tot 48 uur voor aanvang van de activiteiten een afspraak kosteloos annuleren via de website van ROX Escape Experience, via e-mail of via de link in de bevestigingsmail. Bij annulering tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang van de activiteiten wordt een vergoeding van €25,- per gereserveerd tijdsslot in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen op een afspraak of bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de activiteiten wordt het gehele factuurbedrag in rekening gebracht.
ROX Escape Experience is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Bezoeker de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst ROX Escape Experience ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Bezoeker de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Bezoeker bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Bezoeker niet langer van ROX Escape Experience kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is ROX Escape Experience bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ROX Escape Experience kan worden gevergd.
Indien ROX Escape Experience tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Bezoeker toerekenbaar is, is ROX Escape Experience gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Bezoeker zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ROX Escape Experience gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Bezoeker, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ROX Escape Experience, zal ROX Escape Experience in overleg met de Bezoeker zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Bezoeker toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ROX Escape Experience extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Bezoeker in rekening gebracht. De Bezoeker is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ROX Escape Experience anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Bezoeker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Bezoeker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ROX Escape Experience vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ROX Escape Experience op de Bezoeker zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Overmacht
ROX Escape Experience is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Bezoeker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ROX Escape Experience geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ROX Escape Experience niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en ziekte in het bedrijf van ROX Escape Experience of van derden daaronder begrepen. ROX Escape Experience heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ROX Escape Experience zijn verbintenis had moeten nakomen.
ROX Escape Experience kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Betaling en incassokosten
De overeenkomst die via de website tot stand is gekomen kan op de volgende wijzen betaald worden:
via iDEAL;
middels een creditcard
via Bancontact;
via tekenen van een offerte (in het geval van een zakelijke overeenkomst)
Betaling dient te geschieden op het moment van levering van de diensten of, naar keuze van ROX Escape Experience, binnen 14 dagen na factuurdatum. ROX Escape Experience is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Bezoeker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Bezoeker van rechtswege in verzuim. De Bezoeker is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Bezoeker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Is Bezoeker een consument, dan is zij pas in verzuim na ingebrekestelling door ROX Escape Experience.
ROX Escape Experience heeft het recht de door Bezoeker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ROX Escape Experience kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Bezoeker een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ROX Escape Experience kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
De Bezoeker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ROX Escape Experience verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Bezoeker die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de Bezoeker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Bezoeker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien ROX Escape Experience echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Bezoeker worden verhaald. De Bezoeker is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Regels omtrent deelname
Voor deelname aan activiteiten van ROX Escape Experience geldt een minimale leeftijd van 16 jaar. Voor personen onder de leeftijd van 16 jaar geldt dat zij deel kunnen nemen aan activiteiten mits zij begeleid worden door minimaal één volwassen persoon.
ROX Escape Experience heeft het recht Bezoeker of een lid van Bezoekers groep uit te sluiten van deelname aan de activiteiten en spellen bij ongewenst gedrag en/of het herhaaldelijk negeren van instructies van ROX Escape Experience, zonder dat hierbij een recht op restitutie bestaat.
Deelname aan activiteiten van ROX Escape Experience onder invloed van alcohol of drugs is verboden en ROX Escape Experience kan Bezoeker om deze reden uitsluiten van deelname, zonder dat hierbij een recht op restitutie bestaat.
Aan eventueel te winnen prijzen bij activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend en deze zijn niet voor geld inwisselbaar.
Er bestaat enkel een maximale speelduur voor een activiteit van ROX Escape Experience en geen minimale speelduur. Aan de resultaten en uitslagen van de activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachten
Klachten dienen zoveel mogelijk schriftelijk aan ROX Escape Experience te worden gemeld.
ROX Escape Experience zal alle klachten in behandeling nemen en waar nodig binnen redelijke termijn een reactie geven op de klacht.
Indien de Bezoeker een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

Aansprakelijkheid
Indien ROX Escape Experience aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Deelnemen aan de activiteiten van ROX Escape Experience geschiedt volledig op eigen risico. Bezoeker en elke deelnemer aan de activiteiten van ROX Escape Experience staan ervoor in dat hun lichamelijke gezondheid en conditie voldoende is om deel te nemen aan fysieke activiteiten en spellen.
De Bezoeker is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens een activiteit of spel. ROX Escape Experience kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken, ander lichamelijk spel of tijdens het verblijf in de escape room of in een andere ruimte van ROX Escape Experience, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van ROX Escape Experience die niet kan worden uitgesloten. Het deelnemen aan een activiteit of spel is geheel voor eigen risico.
ROX Escape Experience is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ROX Escape Experience is uitgegaan van door of namens de Bezoeker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
ROX Escape Experience is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet opvolgen door Bezoeker van instructies, veiligheidsregels, huis- en/of spelregels van ROX Escape Experience of haar medewerkers.
ROX Escape Experience is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de Bezoeker. (denk aan gebruik lockers)
Indien ROX Escape Experience aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ROX Escape Experience beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van ROX Escape Experience is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
ROX Escape Experience is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ROX Escape Experience aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ROX Escape Experience toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Bezoeker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. ROX Escape Experience is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ROX Escape Experience of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Indien de Bezoeker in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ROX Escape Experience gehouden is, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens ROX Escape Experience handelt, dan is de Bezoeker aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ROX Escape Experience daardoor direct of indirect ontstaan.

Vrijwaring
De Bezoeker vrijwaart ROX Escape Experience voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ROX Escape Experience toerekenbaar is. Indien ROX Escape Experience uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Bezoeker gehouden ROX Escape Experience zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Bezoeker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ROX Escape Experience, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ROX Escape Experience en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Bezoeker.

Intellectuele eigendom
ROX Escape Experience behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ROX Escape Experience heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Bezoeker ter kennis van derden wordt gebracht.
Alle materialen, apparatuur, hulpmiddelen en informatie gebruikt bij de uitvoering van de activiteiten zijn vertrouwelijk en zijn en blijven eigendom van ROX Escape Experience.
Bezoeker dient oplossingen van puzzels in het spel of activiteit en overige spelelementen die kunnen leiden tot het ontsnappen uit de escape room te allen tijde geheim te houden en niet (online) te publiceren of op enige andere wijze toegestaan.
Het maken van foto-, video- en/of geluidsopnames tijdens het spel of activiteit is niet toegestaan.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ROX Escape Experience partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De rechter in de vestigingsplaats van ROX Escape Experience is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ROX Escape Experience het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wijziging voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met ROX Escape Experience.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.